آگهی مناقصه عمومی خرید و نصب و رگلاژ درب های ورودی (ضد سرقت) پروژه صبا نیایش

آگهی مناقصه عمومی خرید و نصب و رگلاژ درب های ورودی (ضد سرقت) پروژه صبا نیایش

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، نسبت به خرید، باراندازی، حمل تا محل نصب، نصب و رگلاژ درب های ضد سرقت پروژه صبا نیایش خود  اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

423- م -1402

خرید، باراندازی، حمل تا محل نصب، نصب و رگلاژ دربهای ورودی واحدها (ضد سرقت)

2،500،000،000 ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1402/11/15

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: 1402/11/23

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: 1402/12/05 (ساعت 12:00)

تاریخ درج : 1402/11/15
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/11/15
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع پروژه خود از نوع داکت اسپلیت یونیت اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

430- م-1402

خرید، بارگیری، حمل تا محل نصب، باراندازی، نصب و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع پروژه گلستان از نوع داکت اسپلیت یونیت (40 دستگاه) و اسپلیت یونیت دیواری (یک دستگاه)

1،000،000،000 ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع تحویل اسناد: 1402/10/04

تاریخ پایان تحویل اسناد: 1402/10/11

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: 1402/10/20  (ساعت 15:00)

تاریخ درج : 1402/10/4
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/10/20
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد پس از ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت متقاضیان، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله­ای، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی آسانسورهای پروژه کیانپارس اهواز خود اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

434- م-1402

خرید، بارگیری، حمل تا محل نصب، باراندازی، آهنکشی، نصب و راه اندازی 9 دستگاه آسانسور پروژه کیانپارس اهواز

27،000،000،000 ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع تحویل اسناد ارزیابی و مناقصه: 1402/10/12

تاریخ پایان تحویل اسناد: 1402/10/19

آخرین مهلت تسلیم مستندات ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت متقاضیان شرکت در مناقصه: 1402/10/26  (ساعت 15:00)

تاریخ درج : 1402/10/10
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/10/19
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه­ عمومی دو مرحله­ ای

آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه­ عمومی دو مرحله­ ای  

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد پس از ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت متقاضیان، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله­ای، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی آسانسورهای پروژه کیش خود اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

433- م-1402

خرید، بارگیری، حمل تا محل نصب، باراندازی، آهنکشی، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور پروژه کیش

15،000،000،000 ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع تحویل اسناد ارزیابی و مناقصه: 1402/10/12

تاریخ پایان تحویل اسناد: 1402/10/19

آخرین مهلت تسلیم مستندات ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت متقاضیان شرکت در مناقصه: 1402/10/26  (ساعت 15:00)

تاریخ درج : 1402/10/10
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/10/19
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه­ عمومی دو مرحله­ ای  

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد پس از ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت متقاضیان، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی آسانسورهای پروژه گلستان خود اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

432- م-1402

خرید، بارگیری، حمل تا محل نصب، باراندازی، آهنکشی، نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسور پروژه گلستان

6،000،000،000 ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع تحویل اسناد ارزیابی و مناقصه: 1402/10/12

تاریخ پایان تحویل اسناد: 1402/10/19

آخرین مهلت تسلیم مستندات ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت متقاضیان شرکت در مناقصه: 1402/10/26  (ساعت 15:00)

تاریخ درج : 1402/10/10
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/10/19
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی سیستم نورپردازی نمای پروژه خود اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

414-ت م2-1402

خرید، نصب و راه اندازی سیستم نورپردازی نمای  پروژه نیایش

3،000،000،000 ریال

ضمانت نامه بانکی

تاریخ شروع تحویل اسناد : 1402/10/16

تاریخ پایان تحویل اسناد : 1402/10/23

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت : 1402/11/03  ( ساعت 15:00 )

تاریخ درج : 1402/10/16
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/10/16
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی تأمین کنندگان و تولید کنندگان

آگهی ارزیابی کیفی تأمین کنندگان و تولید کنندگان

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد ، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع VRF پروژه کیانپارس اهواز خود اقدام ‏نماید.

ردیف

شماره ارزیابی

موضوع ارزیابی کیفی

نوع خرید

1

402-م-1402

خرید، نصب و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع VRF پروژه کیانپارس اهواز

مناقصه ای

تاریخ شروع فروش اسناد : 1402/08/08

تاریخ پایان فروش اسناد : 1402/08/15

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت : 1402/08/23

 

 

 

 

 

 

 

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه خرید، نصب و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع VRF ، فعالیت می کنند دعوت می‏نماید با در دست داشتن معرفی نامه اسناد ارزیابی را دریافت نمایند.

تاریخ درج : 1402/8/6
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/8/23
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه
آگهی مناقصه­ عمومی یک مرحله­ای همراه با ارزیابی

آگهی مناقصه­ عمومی یک مرحله­ای همراه با ارزیابی

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، نسبت به خرید و نصب درب های داخلی پروژه نیایش خود اقدام ‏نماید.

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

428-م-1402

خرید، باراندازی، حمل تا محل نصب و نصب و رگلاژ درب های اتاق و سرویس های بهداشتی

پروژه نیایش

3،500،000،000 ریال

تاریخ شروع فروش اسناد : 1402/08/03

تاریخ پایان فروش اسناد : 1402/08/10

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت : 1402/08/20

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه درب های داخلی فعالیت می کنند دعوت می‏نماید با در دست داشتن معرفی نامه، اسناد را از دبیرخانه کمیسیون معاملات دریافت نمایند.

تاریخ درج : 1402/8/1
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/8/20
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه
آگهی تجدید مناقصه­ عمومی یک مرحله­ ای

آگهی تجدید مناقصه­ عمومی یک مرحله­ ای

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی باسداکت کنتور و انشعابات پروژه نیایش خود اقدام ‏نماید.

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

421-م-1402

خرید، نصب و راه اندازی باسداکت کنتور و انشعابات پروژه نیایش

2،000،000،000 ریال

چک صیادی

تاریخ شروع فروش اسناد : 1402/08/03

تاریخ پایان فروش اسناد : 1402/08/10

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت : 1402/08/20

 

 

 

 

 

 

 

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه خرید، نصب و راه اندازی باسداکت کنتور و انشعابات فعالیت می کنند دعوت می‏نماید با در دست داشتن معرفی نامه اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

تاریخ درج : 1402/8/6
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/8/20
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه
آگهی تجدید مناقصه­ عمومی یک مرحله ­ای

آگهی تجدید مناقصه­ عمومی یک مرحله­ای

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، نسبت به خرید پمپ های زمینی و خطی پروژه خود اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

424-م-1402

خریدپمپ های زمینی و خطی پروژه نیایش

2،500،000،000ریال

ضمانت نامه بانکی

تاریخ شروع فروش اسناد : 1402/08/02

تاریخ پایان فروش اسناد : 1402/08/07

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت : 1402/08/17

 

 

 

 

 

 

 

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه فعالیت می کنند دعوت می‏نماید با در دست داشتن معرفی نامه اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

 پرداخت هزینه انتشار آگهی با برنده مناقصه می باشد.

تاریخ درج : 1402/8/1
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/8/17
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه

freebuild

تماس با ما

تماس با ما : 8-88600633-021
ایمیل : info@sabanaft.com

freebuild

آدرس

تهران، میدان شیخ بهایی
خیابان ونک غربی، شماره 172

ما را دنبال کنید